در عمق فساد انسان

نور حضورت

راه مرا

روشن می‌سازد